ECL nyelvvizsga

A "European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages" elnevezésből alkotott "ECL" betűszóval jelölt nyelvvizsga angol, német, magyar, olasz, francia, lengyel, szlovák, spanyol, szerb, román, bolgár, orosz, cseh, horvát, héber nyelvből tehető le.
Az angol, német és a magyar vizsga nemzetközi, és államilag elismert, akkreditált is. Egyelőre a többi nyelvből letett sikeres vizsga esetén nemzetközi nyelvvizsga bizonyítványt kapnak vizsgázóink, melyet kiegészítő vizsga nélkül, egyszerűsített honosítással egészíthetnek ki.
Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle mindennapi élethelyzetekben, a hivatással/foglalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni.

Kinek ajánljuk?

Mindenkinek, aki egy teljes értékű angol, német, vagy magyar (mint idegennyelv) nyelvvizsga bizonyítványt szeretne szerezni, ami felhasználható a felvételinél (a mindenkori pontértékeknek megfelelően), a diplomához és természetesen elfogadják álláskeresésnél is.
Olasz, francia, lengyel, szlovák, spanyol, szerb, román, bolgár, orosz, cseh, horvát, héber nyelvből is tehető ECL nyelvvizsga. Ezekből a nyelvekből  letett sikeres vizsga esetén nemzetközi nyelvvizsga bizonyítványt kapnak vizsgázóink, mely kiegészítő vizsga nélkül honosítható. (A honosításról bővebben ITT)

Megjelenés a vizsgán

A vizsgatermi elhelyezés előtt arcképes igazolvány (személyigazolvány, útlevél) segítségével ellenőrizni kell a vizsgázók személyazonosságát.
Ha a vizsgázó az 1-2. vizsgarésznél az utasítások elmondása közben érkezik meg, még be lehet engedni a vizsgaterembe. Ha a 3. vizsgarésznél már elindították a hangfelvételt, egyetlen további vizsgázó sem léphet be a terembe

A vizsga folyamata 

A vizsgázók nem vihetnek a terembe, illetve a vizsga ideje alatt nem tarthatnak maguknál semmilyen táskát, könyvet, jegyzetpapírt, kazettát, mobiltelefont, felvevő készüléket, vagy bármi egyéb nyomtatott, illetve kézzel írott anyagot (kivéve szótár!). A vizsgázóknak minden piszkozati munkát is az ECL vizsgaközpont által adott vizsgalapokon kell elvégezniük.
Egyetlen vizsgázó sem hagyhatja el a termet a megkezdett vizsga vége előtt, kivéve egészségi okból. Ilyen esetben a vizsgázót a vizsgahely egyik alkalmazottjának el kell kísérnie.
A vizsgázók nem adhatnak át egymásnak anyagot vagy információt a vizsga alatt a felügyelő kivételes engedélye nélkül. A vizsgázók nem másolhatnak egymás feladatlapjáról, és semmilyen módon sem segíthetik egymást.
Ha bármilyen fegyelmezetlenség történik, a teremfelügyelőnek jelentenie kell annak részleteit a vizsgahely vezetőjének, sőt meg is szakíthatja a fegyelmezetlen vizsgázó(k) vizsgáját, ha úgy ítéli meg, hogy arra vizsgabiztonsági okokból, vagy a többi vizsgázó nyugodt munkájának biztosíthatósága érdekében szükség van.

A vizsga után

A sikertelenül vizsgázónak lehetősége van vizsgadolgozatának megtekintésére. A megtekintési kérelmet a vizsgaeredményről szóló értesítés kézhez vételétől számított 15 napon belül kell a Titkársághoz benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a megtekintési eljárási díj (jelenleg 1 000,- Ft) befizetését vagy átutalását igazoló dokumentumot.
A megtekintendő dolgozatot a Titkárság beszerzi, és értesíti a vizsgázót a megtekintés időpontjáról. A dolgozat csak az ECL vizsgaközpontban (Pécs, Szántó K. J. u.1/b I. emelet) tekinthető meg. Megtekintésre csak a vizsgázó jogosult. A dolgozat nem fénymásolható, a vizsgázó készíthet jegyzeteket, de kizárólag az általa írt megoldásokról. Magáról a feladatról jegyzet sem készülhet. A megtekintési formanyomtatvány (rajta az aktuális díj összegének feltüntetésével) letölthető a www.ecl.hu honlapról.
A vizsgaközpont mindent megtesz annak érdekében, hogy a vizsgázók megnyugtató választ kaphassanak vizsgaeredményükkel kapcsolatos esetleges reklamációjukra. A Konzorcium tagjai az általuk képviselt nyelvből független szakértői bizottságot működtetnek a felülvizsgálati kérelmek elbírálására. A bizottság határozat formájában írásban válaszol a felülvizsgálati kérelemre.
Ha a felülvizsgálat során az illetékes szakértői bizottság jóváhagyja a vizsgázó számára kedvezőtlen vizsgaeredményt, másodfokon az akadémiai koordinátor (Magyarországon a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület elnöke) jogosult a fellebbezés elbírálására.
Amennyiben a felülvizsgálat során kiderül, hogy a vizsgázó megfelelt a vizsgakövetelményeknek, a vizsgaközpont díjmentesen kiállítja és megküldi a vizsgabizonyítványt a felülvizsgálati kérelem benyújtójának.
A fent leírt felülvizsgálati eljárás költsége készségenként 2500,- Ft.

A vizsgaeredmények közlése

A vizsgaeredmények kb. 4 héttel a vizsgák befejezése után megtekinthetők a vizsgázói kód segítségével az ECL nyelvvizsgarendszer honlapján.
A honlap mellett lehetőség van a vizsgaeredményről tájékoztatást kérni telefonon, illetve személyesen a vizsgahelyeken.

Bizonyítványok

A nemzetközi bizonyítvány kiállítására a vizsgát követő 4-6 héten belül kerül sor, az államilag elismert bizonyítvány kiállítása ezt követően kb. 2 hetet vesz igénybe. 
A sikeresen vizsgázók bizonyítványt (nemzetközi + akkreditált), a sikertelenül vizsgázók igazolást kapnak vizsgaeredményükről, amely százalékosan minősíti vizsgateljesítményüket. A bizonyítványokat és az igazolásokat a vizsgaközpont annak a vizsgahelynek küldi meg, ahol a vizsga történt. Az igazolást (sikertelen vizsgáról) és a bizonyítvány(oka)t (sikeres vizsgáról) a vizsgahely juttatja el a vizsgázóhoz.

Jogorvoslati lehetőség

A vizsgázót jogorvoslat illeti meg, ha a vizsgája során bizonyítható/igazolható sérelem érte.

Felülvizsgálati kérelmét az ECL honlapról letölthető nyomtatványon szíveskedjék legkésőbb az internetes eredményközlést követő tizenötödik napon eljuttatni az ECL központba postán és faxon vagy e-mailben az alábbi elérhetőségeken:

postacím: PTE Idegen Nyelvi Titkárság, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B
e-mail cím: ecl@inyt.pte.hu
fax: 72/501-629
Beküldési határidő a vizsgaeredmények internetes közlése utáni tizenötödik nap. A postán küldött felülvizsgálati kérelem előterjesztésének időpontjaként a postára adás napját tekintjük. A kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül postán értesítjük a Felülvizsgálati Bizottság döntéséről.

Az alapfokú ECL vizsga felépítése

A vizsgák minden szinten ugyanolyan típusfeladatokat tartalmaznak, csak a nehézségük és a megoldásukra fordítható időtartam eltérő.

Szóbeli vizsga

1. Szóbeli kommunikáció

A jelölteket kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáztatják.

Bemutatkozás (körülbelül 3-5 perc)
E résznek az a funkciója, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a vizsga-szituációra, ill. hogy a kérdező információkat szerezzen a vizsga további lefolytatásához. A vizsgának ezt a részét nem értékelik.

Irányított beszélgetés (5-8 perc)
A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést az általa húzott téma alapján, és a vizsgázókhoz intézett kérdéseken túl szorgalmazza a két vizsgázó közötti beszélgetést. Az értékelő feladata a vizsgázók nyelvi teljesítményének megítélése, pontozása.

Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)
A képanyagot a vizsgáztató adja. Szükség esetén kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:
Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és használatának változatossága) 0-5 pont
Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

2. Hallott szöveg értése

(ld. tesztminták)

A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

Írásbeli vizsga

1. Írásbeli kommunikáció

(ld. tesztminták)

A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell szótárral, irányítási szempontok szerint írnia. 

Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:
Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és változatossága) 0-5 pont
Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

2. Olvasott szöveg értése

(ld. tesztminták)

A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.

Az alapfokú (B1) vizsgák részletes felépítése

  max.
pont
idő-
tartamírásbeli részvizsga

Olvasott szöveg értése 25 (35 perc)
 

A vizsgázónak két, összesen 500-700 szó terjedelmű szöveget kell elolvasnia és az értést ellenőrző feladatokat megoldania: az egyik szöveg közéleti témájú, a másik személyes véleményeket, érzéseket fejez ki. Mindkét szöveghez 10 feladat tartozik.

Írásbeli kommunikációs készség 25 (50 perc)
 

A vizsgázónak két 125-125 szavas szöveget kell írnia: az egyik kötöttebb témájú szövegalkotás (4-6 írott vagy képi irányítási szempont alapján), a másik szabadabb szövegalkotás, amely személyes vélemény kifejezését teszi lehetővé (4-6 irányítási szempont alapján).

 

50szóbeli részvizsga

Hallott szöveg értése 25 (~25 perc)
 

A vizsgázó két szöveget hallgat meg (500-700 szó): az egyik szöveg közéleti témájú, a másik szöveg személyes jellegű. Mindkét szöveghez 10 feladat tartozik. A szövegeket kétszer hallgatja meg a vizsgázó. A feladatokat írásban oldja meg.

Beszédkészség 25 (20 perc)
 

A két vizsgázó kötetlen beszélgetést folytat a vizsgáztatókkal. Részei: ráhangoló beszélgetés, irányított beszélgetés a megadott témakörök alapján, önálló témakifejtés a vizsgáztató által adott képek alapján.

 

50

 
komplex vizsgánál összesen: 100


Tudnivalók az alapfokú szóbeli részvizsgáról

A szóbeli vizsga időtartama 20 perc.

A szóbeli vizsgára az írásbelit követő maximum egy héten belül kerül sor, de általában az írásbeli napjának délutánján lezajlik, hogy a vizsgázóknak ne kelljen kétszer utazniuk.

A vizsgáztatás páros, a vizsgázó A vizsgázó megjelölheti egy vizsgázótársát a jelentkezéskor, akivel együtt szeretne a szóbeli vizsgán részt venni. Ennek részleteiről ide kattintva tájékozódhat. A témát a vizsgázó a vizsgáztatótól kapja, több téma közül választási lehetősége nincs, felkészülési idő nincs.

1. rész: Bemutatkozás - szimulált társalgás (körülbelül 3-5 perc) - nem kerül értékelésre

2. rész: Irányított beszélgetés - informális eszmecsere (5-8 perc) 

3. rész: Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)

Tudnivalók az alapfokú beszédértés részvizsgáról

Az alapfokú beszédértés vizsgán 2 szöveg hangzik el, mindkettőt kétszer hallgathatják meg a vizsgázók. Már a meghallgatás közben lehetőség van a tesztfüzetben lévő feladatok megoldására, sőt a két meghallgatás között, ill. a második meghallgatás után is meghatározott idő áll rendelkezésre a feladatlap kitöltéséhez. A szövegek CD-ről hangzanak el a jó hangminőség érdekében.

Tudnivalók az alapfokú írásbeli részvizsgáról

Az írásbeli vizsga időtartama 110 perc.

A részvizsga feladataira összesen megadott idő vizsgarészenként szabályozott, a vizsgarészeknél időkorlátozás van, a megadott feladatok sorrendje kötött, a segédeszközök használata szabályozott.

A vizsga lebonyolítása 3 lépcsőben történik. Először az olvasott szöveg értését ellenőrző feladatok megoldására kerül sor, majd ezt követően a fogalmazási feladatokat írják meg a jelöltek. Segédeszköz (pl. szótár) használható, mindent (a piszkozatot is) a kapott feladatlapra kell írniuk a vizsgázóknak a hozott kék vagy fekete színű golyóstollal. Rövid pihenő után a második lépcsőben a hallott szöveg értésének tesztelése következik. A feladatok CD-ről hangzanak el. A feladatok elolvasásához, illetve mindkét meghallgatást követően a feladatok megoldásához megadott idő áll rendelkezésre. A feladatokat a hallott szövegek alapján a kapott tesztlapokon kell megoldani. Segédeszköz nem használható.

A vizsgák értékelése

Készségenként egységesen 25-25, összesen 100 pont szerezhető az ECL vizsgán, amely a 2008. decemberi vizsgákkal kezdődően akkor eredményes, ha a jelölt készségenként legalább 40%-ot elér, és részvizsgánként (szóbeli, írásbeli) összességében eléri a megszerezhető pontszám legalább 60%-át.

A mért készségek és pontértékük
Hallott szöveg megértése 25 pont
Olvasott szöveg megértése 25 pont
Írásbeli kommunikációs készség 25 pont
Szóbeli kommunikáció 25 pont
   
Elérhető maximum: 100 pont
Megfelelési minimum részvizsgánként: 30 pont
Megfelelés készségenként: 10 pont

A középfokú ECL vizsga felépítése

A vizsgák minden szinten ugyanolyan típusfeladatokat tartalmaznak, csak a nehézségük és a megoldásukra fordítható időtartam eltérő.

Szóbeli vizsga

1. Szóbeli kommunikáció

A jelölteket kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáztatják.

Bemutatkozás (körülbelül 3-5 perc)
E résznek az a funkciója, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a vizsga-szituációra, ill. hogy a kérdező információkat szerezzen a vizsga további lefolytatásához. A vizsgának ezt a részét nem értékelik.

Irányított beszélgetés (5-8 perc)
A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést az általa húzott téma alapján, és a vizsgázókhoz intézett kérdéseken túl szorgalmazza a két vizsgázó közötti beszélgetést. Az értékelő feladata a vizsgázók nyelvi teljesítményének megítélése, pontozása.

Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)
A képanyagot a vizsgáztató adja. Szükség esetén kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:
Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és használatának változatossága) 0-5 pont
Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

2. Hallott szöveg értése

(ld. tesztminták)

A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

Írásbeli vizsga

1. Írásbeli kommunikáció

(ld. tesztminták)

A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell szótárral, irányítási szempontok szerint írnia. 

Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:
Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és változatossága) 0-5 pont
Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

2. Olvasott szöveg értése

(ld. tesztminták)

A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.

A középfokú (B2) nyelvvizsgák részletes felépítése

  max.
pont
idő-
tartam
írásbeli részvizsga
Olvasott szöveg értése 25 (45 perc)
 

A vizsgázónak két, összesen 800-1000 szó terjedelmű szöveget kell elolvasnia és az értést ellenőrző feladatokat megoldania: az egyik szöveg közéleti témájú, a másik személyes véleményeket, érzéseket fejez ki. Mindkét szöveghez 10 feladat tartozik.

Írásbeli kommunikációs készség 25 (75 perc)
 

A vizsgázónak két 200-200 szöveget kell írnia: az egyik kötöttebb témájú szövegalkotás (útmutatás, információadás, reklamálás stb. hétköznapi élethelyzetekben, 4-6 irányítási szempont alapján), a másik szabadabb szövegalkotás (érzelmeket is kifejező személyes vélemény kifejtése valamilyen eseményről, pl. látogatás/ vendégség, film, könyv, utazás, 4-6 irányítási szempont alapján).

 

100

szóbeli részvizsga
Hallott szöveg értése 25 (~30 perc)
 

A vizsgázó két szöveget hallgat meg (összesen 800-1000 szó): az egyik formális (hivatalos), a másik kötetlen (baráti beszélgetés). Az elhangzó szövegek lehetőség szerint autentikusak, valódi beszélgetések. Az egyikben legalább 2 anyanyelvi beszélő szerepel. A szövegeket kétszer hallgatja meg a vizsgázó.

Beszédkészség 25 (20 perc)
 

A két vizsgázó kötetlen beszélgetést folytat a vizsgáztatókkal. Részei: ráhangoló beszélgetés, irányított beszélgetés a megadott témakörök alapján, önálló témakifejtés a vizsgáztató által adott képek alapján.

 

100

 
komplex vizsgánál összesen: 200

Tudnivalók a középfokú szóbeli részvizsgáról

A szóbeli vizsga időtartama 20 perc.

A szóbeli vizsgára az írásbelit követően maximum egy héten belül kerül sor, de általában az írásbeli napjának délutánján lezajlik, hogy a vizsgázóknak ne kelljen kétszer utazniuk.

A vizsgáztatás páros, a vizsgázó A vizsgázó megjelölheti egy vizsgázótársát a jelentkezéskor, akivel együtt szeretne a szóbeli vizsgán részt venni. Ennek részleteiről ide kattintva tájékozódhat. A témát a vizsgázó a vizsgáztatótól kapja, több téma közül választási lehetősége nincs, felkészülési idő nincs. 

1. rész: Bemutatkozás - szimulált társalgás (körülbelül 3-5 perc) - nem kerül értékelésre

2. rész: Irányított beszélgetés - informális eszmecsere (5-8 perc) 

3. rész: Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)

Tudnivalók a középfokú beszédértés részvizsgáról

A középfokú beszédértés vizsgán 2 szöveg hangzik el, mindkettőt kétszer hallgathatják meg a vizsgázók. Már a meghallgatás közben lehetőség van a tesztfüzetben lévő feladatok megoldására, sőt a két meghallgatás között, ill. a második meghallgatás után is meghatározott idő áll rendelkezésre a feladatlap kitöltéséhez. Az autentikus szövegek, köztük rádiófelvételek, CD-ről hangzanak el a jó hangminőség érdekében.

Tudnivalók a középfokú írásbeli részvizsgáról

Az írásbeli vizsga időtartama 150 perc.

A részvizsga feladataira összesen megadott idő vizsgarészenként szabályozott, a vizsgarészeknél időkorlátozás van, a megadott feladatok sorrendje kötött, a segédeszközök használata szabályozott.

A vizsga lebonyolítása 3 lépcsőben történik. Először az olvasott szöveg értését ellenőrző feladatok megoldására kerül sor, majd ezt követően a fogalmazási feladatokat írják meg a jelöltek. Mindent (a piszkozatot is) a kapott feladatlapra kell írniuk a vizsgázóknak a hozott kék vagy fekete színű golyóstollal  (a fogalmazáshoz szótár használható). Rövid pihenő után a második lépcsőben a hallott szöveg értésének tesztelése következik. A feladatok CD-ről hangzanak el. A feladatok elolvasásához, illetve mindkét meghallgatást követően a feladatok megoldásához megadott idő áll rendelkezésre. A feladatokat a hallott szövegek alapján a kapott tesztlapokon kell megoldani. Segédeszköz nem használható.

A vizsgák értékelése

Készségenként egységesen 25-25, összesen 100 pont szerezhető az ECL vizsgán, amely a 2008. decemberi vizsgákkal kezdődően akkor eredményes, ha a jelölt készségenként legalább 40%-ot elér, és részvizsgánként (szóbeli, írásbeli) összességében eléri a megszerezhető pontszám legalább 60%-át.

A mért készségek és pontértékük
Hallott szöveg megértése 25 pont
Olvasott szöveg megértése 25 pont
Írásbeli kommunikációs készség 25 pont
Szóbeli kommunikáció 25 pont
   
Elérhető maximum: 100 pont
Megfelelési minimum részvizsgánként: 30 pont
Megfelelés készségenként: 10 pont

A felsőfokú ECL vizsga felépítése

A vizsgák minden szinten ugyanolyan típusfeladatokat tartalmaznak, csak a nehézségük és a megoldásukra fordítható időtartam eltérő.

Szóbeli vizsga

1. Szóbeli kommunikáció

A jelölteket kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáztatják.

Bemutatkozás (körülbelül 3-5 perc)
E résznek az a funkciója, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a vizsga-szituációra, ill. hogy a kérdező információkat szerezzen a vizsga további lefolytatásához. A vizsgának ezt a részét nem értékelik.

Irányított beszélgetés (5-8 perc)
A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést az általa húzott téma alapján, és a vizsgázókhoz intézett kérdéseken túl szorgalmazza a két vizsgázó közötti beszélgetést. Az értékelő feladata a vizsgázók nyelvi teljesítményének megítélése, pontozása.

Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)
A képanyagot a vizsgáztató adja. Szükség esetén kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:
Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és használatának változatossága) 0-5 pont
Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

2. Hallott szöveg értése

(ld. tesztminták)

A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

Írásbeli vizsga

1. Írásbeli kommunikáció

(ld. tesztminták)

A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell szótárral, irányítási szempontok szerint írnia. 

Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:
Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és változatossága) 0-5 pont
Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

2. Olvasott szöveg értése

(ld. tesztminták)

A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.

  max.
pont
idő-
tartam
írásbeli részvizsga
Olvasott szöveg értése 25 (45 perc)
 

A vizsgázónak két, összesen 1000-1300 szó terjedelmű szöveget kell elolvasnia és az értést ellenőrző feladatokat megoldania: az egyik szöveg közéleti témájú, a másik személyes véleményeket, érzéseket fejez ki. Mindkét szöveghez 10 feladat tartozik.

Írásbeli kommunikációs készség 25 (90 perc)
 

A vizsgázónak két 300-300 szavas szöveget kell írnia: témája személyes információkérés, tájékoztatás, reklamáció stb., címzettje hivatalos szerv vagy társadalmi-kulturális szervezet (4-6 irányítási szempont alapján), a másik feladat véleménynyilvánítás valamely közérdekű témáról, eseményről (4-6 irányítási szempont alapján).

 

100

szóbeli részvizsga
Hallott szöveg értése 25 (35 perc)
 

A vizsgázó két szöveget hallgat meg (összesen 1200-1500 szó): az egyik formális (hivatalos), a másik kötetlen (baráti beszélgetés). Az elhangzó szövegek közül legalább az egyik autentikus, eredeti felvétel, legalább az egyikben több anyanyelvi beszélő szerepel. A szövegeket kétszer hallgatja meg a vizsgázó.

Beszédkészség 25 (20 perc)
 

A két vizsgázó kötetlen beszélgetést folytat a vizsgáztatókkal. Részei: ráhangoló beszélgetés, irányított beszélgetés a megadott témakörök alapján, önálló témakifejtés a vizsgáztató által adott képek alapján.

 

100

 
komplex vizsgánál összesen: 200

Tudnivalók a felsőfokú szóbeli részvizsgáról

A szóbeli vizsga időtartama 20 perc.

A szóbeli vizsgára az írásbelit követően maximum egy héten belül kerül sor, de általában az írásbeli napjának délutánján lezajlik, hogy a vizsgázóknak ne kelljen kétszer utazniuk.

A vizsgáztatás páros. A vizsgázó megjelölheti egy vizsgázótársát a jelentkezéskor, akivel együtt szeretne a szóbeli vizsgán részt venni. Ennek részleteiről ide kattintva tájékozódhat. A témát a vizsgázó a vizsgáztatótól kapja, több téma közül választási lehetősége nincs, felkészülési idő nincs. 

1. rész: Bemutatkozás - szimulált társalgás (körülbelül 3-5 perc) - nem kerül értékelésre

2. rész: Irányított beszélgetés - informális eszmecsere (5-8 perc) 

3. rész: Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)

Tudnivalók a felsőfokú beszédértés részvizsgáról

A felsőfokú beszédértés vizsgán 2 szöveg hangzik el, mindkettőt kétszer hallgathatják meg a vizsgázók. Már a meghallgatás közben lehetőség van a tesztfüzetben lévő feladatok megoldására, sőt a két meghallgatás között, ill. a második meghallgatás után is meghatározott idő áll rendelkezésre a feladatlap kitöltéséhez. Az autentikus szövegek, köztük rádiófelvételek, CD-ről hangzanak el a jó hangminőség érdekében.

Tudnivalók a felsőfokú írásbeli részvizsgáról

Az írásbeli vizsga időtartama 170 perc.

A részvizsga feladataira összesen megadott idő vizsgarészenként szabályozott, a vizsgarészeknél időkorlátozás van, a megadott feladatok sorrendje kötött, a segédeszközök használata szabályozott.

A vizsga lebonyolítása 3 lépcsőben történik. Először az olvasott szöveg értését ellenőrző feladatok megoldására kerül sor, majd ezt követően a fogalmazási feladatokat írják meg a jelöltek. Mindent (a piszkozatot is) a kapott feladatlapra kell írniuk a vizsgázóknak a hozott kék vagy fekete színű golyóstollal (a fogalmazáshoz szótár használható). Rövid pihenő után a második lépcsőben a hallott szöveg értésének tesztelése következik. A feladatok CD-ről hangzanak el. A feladatok elolvasásához, ill. mindkét meghallgatást követően a feladatok megoldásához megadott idő áll rendelkezésre. A feladatokat a hallott szövegek alapján a kapott tesztlapokon kell megoldani. Segédeszköz nem használható.

A vizsgák értékelése

Készségenként egységesen 25-25, összesen 100 pont szerezhető az ECL vizsgán, amely a 2008. decemberi vizsgákkal kezdődően akkor eredményes, ha a jelölt készségenként legalább 40%-ot elér, és részvizsgánként (szóbeli, írásbeli) összességében eléri a megszerezhető pontszám legalább 60%-át.

A mért készségek és pontértékük
Hallott szöveg megértése 25 pont
Olvasott szöveg megértése 25 pont
Írásbeli kommunikációs készség 25 pont
Szóbeli kommunikáció 25 pont
   
Elérhető maximum: 100 pont
Megfelelési minimum részvizsgánként: 30 pont
Megfelelés készségenként: 10 pont
Mintafeladatok a vizsgaközpont oldalán érhetők el.

Vizsgaszabályzat

Ön a vizsgára jelentkezéssel elfogadja és tudomásul veszi a vizsgaszabályzatban foglaltakat, ezért kérjük, hogy még a jelentkezés előtt figyelmesen olvassa át a szabályzatot.

Egyéb tudnivalók az ECL vizsgáról

További információk a vizsgaközpont honlapján olvashatók.

ECL - Esélyegyenlőség

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az ECL Vizsgaközpont a 137/2008 V.16. (Korm.rend. 8.§ f.) szerint a fogyatékkal élő személyek számára a fogyatékosságuknak megfelelő vizsgakörülményeket teremt. Valamennyi vizsgahely megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő vizsgázók is részt vehessenek a vizsgán, ezért a vizsgatermeket úgy választják meg, hogy azok közül legalább egy terem akadálymentesített legyen. A fogyatékkal élő vizsgázók, amennyiben fogyatékosságukat (orvos)szakértői véleménnyel alátámasztják, egyedi eljárásra jogosultak.

A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63.§ 2. pontjában megfogalmazott módon igazolt sajátos nevelési igény esetén a sajátos nevelési igényű vizsgázó az ECL vizsgahelyhez benyújtott írásos kérelem alapján egyedi eljárással vizsgázhat. A sajátos nevelési igény státusz igazolásaként kizárólag a Megyei Szakértői Bizottságok, illetve az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat és jogelődje, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény által kiállított igazolások fogadhatók el.

Az egyedi eljáráshoz szükséges kérelem nyomtatott formában elérhető a vizsgahelyeken és az ECL Vizsgaközpontban, valamint elektronikusan az alábbi linken:

<<<< Kérelem egyedi eljárásra nyomtatvány letöltése >>>>

A fogyatékkal élő ill. a sajátos nevelési igényű vizsgázóknak a vizsgára jelentkezés határidejéig szükséges eljuttatniuk az egyedi eljárásra vonatkozó kérelmet a választott vizsgahelyre. A kérelemben a vizsgázó megfogalmazhatja, hogy milyen segítségre van szüksége a vizsgán, illetve jelezheti a laptop használatra vonatkozó igényét. A kérelemhez minden esetben csatolni kell az (orvos)szakértői véleményt. A vizsgahely továbbítja a kérelmet az ECL Vizsgaközpontba.

Utólagosan leadott (orvos)szakértői vélemény alapján egyedi eljárás nem igényelhető. Ez esetben csak arra van lehetőség, hogy a vizsgázó díjmentesen halaszthatja vizsgáját a következő vizsgaidőszakra.

Az egyedi eljárás engedélyezéséről az (orvos)szakértői vélemény alapján az ECL Vizsgaközpont esélyegyenlőségi referense dönt. Döntéséről értesíti az érintett vizsgahelyet a vizsgabeosztás elkészítésének határidejéig.

Az egyedi eljárásra irányuló kérelmeket az ECL Vizsgaközpont lehetőségeihez mérten személyre szabottan kezeli. A vizsgakörülmények meghatározásakor figyelembe veszi egyrészt az (orvos)szakértői véleményben megfogalmazott diagnózist, másrészt a vizsgázó által leírt egyéni kéréseket.

Az ECL Vizsgaközpont az egyedi eljárás keretein belül az alábbi módosításokat biztosítja:

Diszlexia és/vagy diszgráfia esetén a vizsgázó a megfelelő olvashatóság érdekében az olvasás- és íráskészség, valamint a beszédértés vizsgarészekben speciális formátumú vizsgaanyagot kap. A feladatok világossárga papíron, nagyobb betűmérettel és 1.5 sorközzel, speciális betűtípussal (Dyslexie font), valamint sorkizárás nélkül szerkesztve szerepelnek a feladatlapon. Az írásban teljesített vizsgarészek időtartama 30%-kal meghosszabbítható.

Diszgráfiás vizsgázó esetén, amennyiben a szakvélemény ezt indokolja, a vizsgázó internet kapcsolat nélküli laptopon írhatja meg a feladatot, és laptopján elektronikus szótárt használhat.

Halláskárosodás esetén a beszédértés szövege kettő helyett három alkalommal kerül lejátszásra. Lehetőség van fejhallgató igénybevételére, illetve kérhető egy külön teremben történő hangos lejátszás is. Kifejezetten súlyos hallássérülés esetén (orvosi szakvélemény alapján) kérésre felolvasó szaktanárt biztosít a vizsgahely, így téve lehetővé a szájról olvasást. A vizsgahely a szaktanárt az összeférhetetlenség szabályait figyelembe véve biztosítja. A beszédkészség vizsgarészen a vizsgázó vizsgázótárs nélkül vizsgázhat.

Látássérült vizsgázó esetén a Vizsgaközpont speciális formátumú vizsgaanyagot készít: a feladatok nagyobb (megválasztható) betűmérettel és sorközzel, valamint Verdana betűtípussal szerepelnek. Az írásban teljesített vizsgarészek időtartama 30%-kal meghosszabbítható.

Vak vizsgázónak a beszédértés vizsgarészen szaktanár állhat rendelkezésére, aki lejátssza a felvételt, majd felolvassa a kérdéseket. A szaktanárt az összeférhetetlenség szabályait figyelembe véve a vizsgahely biztosítja. Az írásban mért készségek esetén a vizsgázónak rendelkeznie kell internet kapcsolat nélküli saját laptoppal. A beszédkészség vizsga önálló témakifejtés részében vak vizsgázó esetén az ECL Vizsgaközpont a képi stimulustól eltekint, a vizsgázó szóban ismertetett témáról fejti ki a véleményét.

Mozgáskoordinációs zavar esetén a vizsgázó számára megengedett az internet kapcsolat nélküli saját laptop használata. Ebben az esetben papír formátum helyett a Vizsgaközpont elektronikus formában biztosítja a feladatsort. Az írásban teljesített vizsgarészek időtartama 30%-kal meghosszabbítható.

Az egyéb fogyatékkal élőket a törvényben előírtaknak megfelelő igazolás esetén, a Vizsgaközpont egyénileg kialakított eljárásokkal segíti a vizsga letételében.

Egyedi eljárás esetében nem történik tartalmi módosítás a vizsgaanyagban. A módosítás kizárólag formai.

Megjegyzés: Az Nkt 4.§ 3. szerint definiált beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség nem minősül sajátos nevelési igénynek. Míg a sajátos nevelési igény gyűjtőfogalomban definiáltak fogyatékossági kategóriák (Nkt 4.§ 25. szerint), a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség nem fogyatékosság, így ennek alapján a nyelvvizsgán egyedi eljárás nem kérhető.

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel kapcsolatos szakértői véleményt a 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 11.§ szerint a pedagógiai szakszolgálatok járási tagintézményei állítják ki, fentiekből következően az itt kiállított szakértői véleményekben foglalt többletkedvezmények nyelvvizsgáztatás során nem érvényesíthetők, mivel nem fogyatékosságon alapulnak.

Jelentkezési lap

Jelentkezés a vizsgára

Miért tanulj a Katedrával...
Mert jól felkészült és jófej tanárok tartják az órákat!|Mert a jó hangulat elengedhetetlen óráinkon!|Mert hallgatóink 97%-a ajánlja iskolánk szolgáltatásait!

Visszahívást kérek

  • 1
    Személyes adatok
  • 2
    Kész

Segíthetek?